Члени Асоціації мають право:

1) брати участь в роботі Загальних зборів членів Асоціації;

2) обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації або до складу Ревізійної комісії;

3) вносити на розгляд Загальних зборів та керівних органів Асоціації пропозиції по удосконаленню її діяльності та усуненню недоліків в роботі, з інших питань, що входять в коло діяльності Асоціації та брати участь в їх обговоренні;

4) брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Асоціації;

5) користуватися послугами Асоціації, одержувати інформацію про її діяльність;

6) використовувати в своїй діяльності емблему Асоціації та вказувати на своїх документах свою належність до Асоціації;

7) вийти зі складу членів Асоціації у встановленому Статутом порядку,

Члени Асоціації мають і інші права, перелік яких хоча і не увійшов до цього Статуту, але закріплений за ними на підставі положень діючого законодавства України,

Права засновників і членів Асоціації в межах її діяльності рівні.


Члени Асоціації приймають на себе зобов'язання:

1) дотримуватись та виконувати положення Статуту, рішення Загальних зборів та керівних органів Асоціації, прийняті в межах повноважень, завдань та функцій Асоціації.

2) брати активну участь у діяльності та управлінні Асоціацією, сприяти вирішенню завдань, які стоять перед нею;

3) утримуватися від діяльності, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, досягненню мети та виконанню завдань Асоціації та її членів;

4) своєчасно вносити вступні, членські та інші цільові внески та відрахування у відповідності із Статутом та рішеннями керівних органів Асоціації;

5) своєчасно і в повному обсязі виконувати добровільно прийняті на себе зобов'язання, у тому числі і по цільовим внескам для здійснення спільних робіт і програм, Цільовим внеском є добровільний внесок члена Асоціації, призначений для фінансування конкретних програм, затверджених Правлінням Асоціації і узгоджених із заінтересованими членами;

6) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її членів.